control panel

12/12-2009: 171 personer færdigindtastet. Da det er et af de først udgivne hæfte (1929), er der særdeles mange som dengang har været i live, men siden må være døde og evt har efterladt sig slægtninge som bærer Fabricius-navnet.

Forordet til hæftet fra 1929:

Som Slægtens første med Sikkerhed kendte Mand maa nævnes Klokker og Kordegn io Middelfart Jørgen Clausen Fabricius, født 1712, død i Middelfart d. 8. Oktbr. 1795. Imidlertid møder os naturligvis strqaks Spørgsmaalet: Hvem var hans Fader? Hører han ikke til en af de øvrige kendte Fabricis-Slægter? Spørgsmaalet er saa meget naturligere, som han allerede bærer Navnet Fabricius i sin Skoletid i Odense, hvor han i 1733 var impliceret i den kendte Provsteretssag mod de oprørske Mesterlectianere, idet han var en af Skolens tre Notarer. Vi finder imidlertid ikke Plads til ham paa nogen af de kendte Fabricius-Stamtavler og i hans Slægt er der ingen Erindring om Afstamning fra ældre Slægter. Sandsynligvis er han da af Bondeslægt og har først faaet Navnet paa Latinskolen.

Men hvor levede da den Claus af Smedeslægt, hvis Søn kom til Bogen og dimitteredes som Student 1735? - Saa meget levnes os som sandsynligt, at han stammede fra Fyns Stift, da han gik i Odense Skoloe; men hans egne Personalia giver bellers ingen Oplysninger. Dog kan man naturligvis ikke undlade at gøre Forsøg på at opstille en Hypotese om hans Afstamning.

Claus-Navnet i Forbindelse med Fabnricius-Navnet lleder straks Tanken hen paa den ærøske Fabricius-Slægt. Af Unievrsitetsmatriklen 1735, hvor han kaldes 23 Aar gammel og Middelfarts Kirkebog, hvor han ved sin Død d- 8 Oktoebr 1795 angives at være “i sit 84 Aar" )altsaa fuldt 83 Aar), fremgaar det, at han er født 1712. - Vu vinder i Rise Kirkegog, at 1711 d- 8 Sønd. e. Trinit. kopuleres Claus Jørgensen og Anna Margrethe Clausdatter af Ommel og d. 7 Februar 1712 døbes “Claus Jørgensens Søn af Ommel" med Navnet Jørgen. De faaqr senere andre Børn, deriblandt Sønenrne Albert og Jens. Det havde været af stor Interesse at faa en samlet Fortegnelse oevr Claus Jørgensens Børn, men dels er Kirkebogen ikke fuldstændig og dels begynder SDkifteprotokolelrne for Gudsgave og Søby Amter desværre først 1730 og allerede 1729 dør Claus Jørgensen og begraves 15. Søndag e. Trinitatis.

At Jørgen Fabricius giver sin ældste Søn Claus, døbt den 10 Januar 1741 i Bogense, Navnet Gottlieb som andet Navn, leder unægtelig stærlt Tanken hen tilÆrø, hvor forskellige tyskklingende Navne, som uden for tyskpaavirkede Slægter i København elelr sjældent findes i Kongeriget (Philip, Ernst, Gottlieb o.a.), er yderst almindelige under Paavirkning fra Hertugslægten. SAamtidig maa det bemærkes, at hans ældste Datter, døbt den 15 Decemebr 1845 i Bogense, faar Navnet Anna Maegrethe, altsaa hans formentlige Moders, Claus Jørgensens Hustrus, Navn.

Af Rise Kirkebog fremgaar det, at de ældste Led af Ærø-Samsø-Slægten Fabricius, Claus Clausen Smemd i Ommel, død 1739, har staaet Claus Jørgense og Hustru meget nær; de er Faddere til sa godt som alle Børnene (sammen med Smed i Dunkjær Rasmus Sørensen af Faaborg-Slægten Fabricius) og ved Claus Clausens Datters Daab 1726 er Claus Jørgensens Hustru Gudmoder.

Er Claus Jørgenses Hustru Anna Margrethe Clausdatter mon ikke en ældre Søster til Claus Clausen Smed og beggte Børn af den Claus Smed i Ommel, som nævnes som Fadder i Rise Kirkebog 1706? - De har begge Sønner af Navnet Jens og Albert og er idelig Faddere til hinandens Børn.

Lad os arbejde med Hypotesen:

Jørgen Clausen, født 1712, som gennem sin Moder hører til den gamle Ommel-Smedeslægt, kommer til Odense Latinskole og latiniserer (som alle andre Disciple) straks sit Navn, hvad der fremgaar af Stipendiatskvitteringerne.Nerop i de samme Aar søges Odense Skole ogsaa af nogle unge af Faabor-Slægten, ja samme Aar som Jørgen Clausen Fabricius dimitteres , 1735, dimitteres ogsaa Jacob Severin Fabricius, der er Søn af deres afdøde Sognepræst hjemme i Rise, Hr. Christen Fabricius. - De tio faderløse Navnefæller fra Ærø studerer ikke videre, men glider ind i den store Fællesfavn for uformuende Studenter: de bliver Skoleholdere, senere Degne. Jørgen fabricius finder vi faa Aar efetr som Skoleholder i Bogense.

Det er da antagelig under Paavirkning af denne 10 Aar ældre Fætters Navneforandring, at den første bærer af Navnet Fabricius i Ærø-Samsø-Slægten, Kleinsmed og “klog Mand i" Marstal Claus Clausen født 1722, død 1796, Søn af ovennævnte Claus Clausen Smed i Ommel, har antaget Navnet, i Begyndelsen i Ny og Næ, især i sin Praksis som klog Mand, senere mere almindeligt, dog aldrig konsekvent. At Paavirknbing er sket ad denne Vej, er betydlig rimeligere at antage, end at det skulde være ved Venskabspaavirknign fra en Gren af Faaborg-Slægten, som ikke selv holdt Fabricius-Navnet i Hævd.

Kuriøst er det i denne Belysning at se, at disse to Mænd, Smeden paa Ærø og Klokkeren i Middelfart (altsaa Flttere?) begge er bekendte for mekanisk Snille betydelig ud over det almindelige og beggte faar i den Anledning Opmuntring fra “det kgl. Landhushildningsselskb".

Man tør vel sige, at denne Hypotese har Sandsynligheden for sig, men Bevis vil næppe nogensinge kunne føres, da de to afgørende Kilder: Rise Kirkebog og GudsgaveSøbygaard Amts Skifteprotokollerikke kan give Oplysninegr.

Vi maa da nøjes med som Slægtens muligt ældste Led at nævne: Claus Jørgensen i Ommel gift 8. Søndag eT trinitatis 1711 med Anna Margrethe Clausdatter af Ommel (muligvis Datter af Claus Smed i Ommel, stamfader til Ærø-Samsø-Slægten Fabricius). Han har været en ret velstaaende Mand (der gaves Præsten et Honorar af 2 Rd. ved hans Begravelse d. 15 Søndagt e. Trinitatis 1728) og i Kirkebogen giver Sognepræsten Christen Fabricius (af Faaborg-Slægten) ham det Vidnesbyrd, at han “var en retsindig og ærlig Mand og et af mine bedste Skriftebørn".

Til Slut vil vi gærne rette en Tak til de af Slægtens Medlememr, som har været saa venlige at sende os Oplysninger til Arbejdet. En særlig Tak skylder vil Hr. Politibetjent Jens H. J. Fabricius i København for særlig mange Oplysninegr.

København, i Marts 1929 Forfatterne